Gmina Zakrzewo mająca kształt pięcioboku o wierzchołku zwróconym w kierunku północy i o najszerszej podstawie południowej, wchodzi w skład historycznej ziemi kujawskiej. Pod względem administracyjnym znajduje się w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Wchodzi w skład powiatu aleksandrowskiego, zajmując jego południowo-zachodnią część. Gmina Zakrzewo jest jedną z 6 gmin wiejskich tego powiatu.

Gmina Zakrzewo [300x225]
  

Obszar gminy jest równinny, o wysokości 84,2 – 100,4 m. n. p. m. urozmaicony niekiedy przez niewielkie pojedyncze pagórki. Bardziej urozmaicona rzeźba terenu występuje w południowej części gminy, w rejonie kanału Bachorza, który stanowi równocześnie oś hydrograficzną gminy. Jest to wyraźnie wykształcona forma rynnowa wcinająca się w otaczający obszar na głębokość około 10 – 20 metrów. Przez obszar gminy przebiega dział wodny I-go rzędu między rzekami Wisłą i Odrą. Gmina Zakrzewo zajmuje obszar 76 km2, który zamieszkuje 3944 osób, średnia gęstość zaludnienia wynosi około 54 osób / km2.
Gmina podzielona jest na 17 sołectw.
 

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należą dwie drewniane świątynie w Zakrzewie i Sędzinie. Pochodzą one z połowy XVIII wieku. W Zakrzewie, Seroczkach i Michałowie zachowały się zespoły dworskie wraz z przyległymi parkami. W Seroczkach obok zabytkowego pałacu interesującym obiektem jest barokowa kaplica podworska z 1780 roku usytuowana w dawnym ogrodzie. Wśród obiektów przyrodniczych na uwagę zasługują pomnikowe okazy platanów klonolistnych rosnące w parku w Sędzinku. Osobliwością jest również kanał Bachorza, w którym znajduje się wododział czyli źródło, z którego wody płyną w dwóch przeciwnych kierunkach.
 

Dla podtrzymania tradycji tutejszych ziem sięgającej po wiek XV Uchwałą Rady Gminy Zakrzewo Nr XVII/138/2001 z dnia 15 czerwca 2001 roku ustanowiono herb i flagę Gminy.
 

 

Gmina Zakrzewo ma charakter rolniczy. Gospodarka na wsi oparta jest głównie na aktywności ekonomicznej ludności prowadzącej gospodarkę rolną w około 629 indywidualnych gospodarstwach rolnych o łącznej powierzchni 6175 ha i średniej wielkości około 9,8 ha. Wiodącym kierunkiem jest hodowla trzody chlewnej, bydła i produkcja mleka oraz produkcja roślinna. Na terenie gminy istnieją również dwa Gospodarstwa Rolne w miejscowościach Seroczki i Michałowo wchodzące w skład Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółka z o. o. w Osięcinach.
 

Na terenie gminy Zakrzewo działa Publiczne Przedszkole w Zakrzewie, dwie Publiczne Szkoły Podstawowe w miejscowościach Sędzin i Zakrzewo oraz Publiczne Gimnazjum im Jana Kasprowicza w Zakrzewie, które oprócz doskonałych wyników w edukacji mogą się również pochwalić organizowaniem wielu imprez kulturalnych i sportowych.  1 września 2013 roku rozpoczeła działalność Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z siedzibą w Częstochowie .
Wybitnie uzdolnionym uczniom przyznawane są stypendia Wójta.
 

Od 2004 roku w naszej gminie działa Orkiestra Dęta przy Zarządzie Gminnym OSP w Zakrzewie.

Gmina  należy do Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu oraz do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kuj., z którym to zbudowano kilka lat temu międzygminne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Służewo oraz gminną oczyszczalnię ścieków o wydajności  Q dśr=240m3/d wraz z I etapem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo. Powadzona jest również  selektywna  zbiórka  odpadów  stałych. Gmina Zakrzewo jest zwodociągowana w 100%, wodociąg publiczny zasilany jest z dwóch własnych ujęć wody.
 

Duży nacisk kładzie się również na kulturę fizyczną co przejawia się oddaniem do użytku boiska trawiastego wraz z bieżnią przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie oraz kompleksu boisk sportowych w Zakrzewie. Organizowane są  imprezy sportowe dla mieszkańców takie jak: turniej w piłkę nożną, turniej tenisa stołowego, Międzygminna Liga Piłki Siatkowej. W gminie działa także Koło Wędkarskie.
   
   
W 2005 roku po raz drugi Gmina Zakrzewo znalazła się w „Złotej Setce Samorządów”. Oceniano wielkość kwot wydatkowanych na inwestycje gminne. Tym razem zajęliśmy 40 miejsce w kraju, pierwsze w województwie kujawsko – pomorskim. Podkreślić należy, że byliśmy jedyną gminą z powiatu aleksandrowskiego. 
  

Na terenie Gminy działają stowarzyszenia: 
  • Koła Gospodyń Wiejskich
  • Ochotnicze Straże Pożarne
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzewo “RAZEM”
  • Gminne Koło Wędkarskie

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl