Krótki rys historyczny Jednostki OSP Siniarzewo

Ochotnicza Straż Pożarna w Siniarzewie została założona w 1955r. przy współpracy Pana Leona Kuźby z Kol. Bodzanowskiej, Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej Pana Franciszka Kozłowskiego i Kierownika Szkoły w Siniarzewie Pana Lecha Kalinowskiego oraz mieszkańców wsi Siniarzewo. Pierwszym Naczelnikiem OSP Siniarzewo został Pan Józef Ornat na stanowisko prezesa wybrano Pan Franciszka Kozłowskiego, na stanowisko sekretarza  Pana Lecha Kalinowskiego, a na gospodarza Pana Andrzeja Gołębiewskiego. Na remizę nowo powstałej jednostki zaadaptowano wozownię przy spichrzu w Siniarzewie, a jej wyposażeniem była ręczna sikawka i cztery węże parciane. Do wyjazdów na akcje pożarnicze mieszkańcy wsi Siniarzewo wytypowali do zaprzęgu najlepsze konie, a ich właścicielami byli: Stanisław Serkowski, Franciszek Krychowiak i Kazimierz Fabisiak.      

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siniarzewie stała się skuteczną jednostką podczas akcji gaśniczych i wyróżniającą się spośród innych. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. dostrzegła zaangażowanie druhów i w nagrodę dofinansowała kupno wozu konnego strażackiego na gumowych kołach oraz motopompy marki Leopolia. W następnej kadencji prezesem został Pan Henryk Nowacki, komendantem Józef Ornat, a konserwację i remont sprzętu strażackiego powierzono Panu Tadeuszowi Nowakowi i Janowi Stępkowskiemu. Druhowie OSP w Siniarzewie złożyli wiosek  do Gromadzkiej Rady Narodowej o udostępnienie spichrzu celem organizowania imprez kulturalno-rozrywkowych. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi druhowie prężnie wzięli się do prac remontowych i przekształcili spichrz na salę widowiskowo – taneczną. Przy realizacji tego celu szczególnie zasłużyli się druhowie: Jan Stępkowski, Stanisław Potęga, Stanisław Uławski, Stanisław Ziemecki, Stanisław Krychowiak, Jan Madajczyk, Władysław Gralak, Czesław Joachimiak, Edward Korzeniewski, Wiesław Zalesiak, Stanisław Kurtys, Władysław Promiński. W kolejnej kadencji naczelnikiem został Czesław Joachimiak, a pozostała część zarządu została bez zmian. Po pięciu latach druhowie zadecydowali na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym o zmianie zarządu i na prezesa wybrano Leonarda Serkowskiego, na naczelnika Józfa Ornata, na gospodarza Edwarda Korzeniewskiego, pierwszym kierowcą pojazdu strażackiego marki Lublin został Stanisław Uławski.

Jednostka dzięki aktywnemu działaniu druhów zdobywała coraz większe znaczenie w społeczności oraz czołowe miejsca na zawodach strażackich. Zarząd przy współudziale druhów organizował zabawy taneczne, a zyski z nich były przeznaczone na budowę nowej remizy. Częściowo materiał na budowę pozyskano podczas rozbiórki starej remizy. W pierwszym etapie pobudowano garaż oraz małą salkę z przeznaczeniem na spotkania druhów. Po tej inwestycji nastąpiła zmiana zarządu i na prezesa wybrano Edwarda Korzeniewskiego, na naczelnika Władysława Promińskiego, na gospodarza Stanisława Potęgę, a kierowcą został Edward Ornat. W tym czasie była reorganizacja gmin i Siniarzewo przeszło w skład sołectw gminy Koneck. Po reaktywowaniu Gminy w Zakrzewie i po powołaniu na Wójta Gminy Zakrzewo Pana Lech Studzińskiego jednostka OSP w Siniarzewie odżyła, wymieniono samochód na wóz bojowy Star 21 i zaczęto inwestować, przed czym ponownie nastąpiła zmiana zarządu i prezesem został Stanisław Serkowski, naczelnikiem Edward Ornat, gospodarzem Edward Zwoliński, a skarbnikiem Aleksander Skowroński. Nowo wybrany zarząd w porozumieniu z druhami i mieszkańcami Siniarzewa, Ujmy Dużej, Lepszego oraz przedstawicielami różnych organizacji rozpoczął budowę remizy. 8 czerwca 1991 roku oddano do użytku Dom Strażaka w Siniarzewie, w którym to między innymi umieszczono Gminną Bibliotekę i Urząd Pocztowy. W tym dniu również jednostka otrzymała wóz bojowy, tj. Stara 244. 

opracował: P. Skowroński

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl