Kierownik mgr Anna Niedziałkowska

e-mail: gops120@wp.pl
tel. (54) 2720936

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie w strukturach samorządowych funkcjonuje od 1990 roku. Jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej zleconych gminie jak i zadań własnych gminy. Obecnie działa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz w oparciu o statut i regulamin przyjęty przez Radę Gminy.
Ośrodek pomocy został powołany do niesienia pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych możliwości i uprawnień. Jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie gminy. Ośrodek pomocy swoim działaniem obejmuje 17 wiejskich miejscowości, na których terenie mieszka 4062 osoby. W rejonie działania GOPS znajduje się Dom Pomocy Społecznej przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób chorych psychicznie.

W ośrodku na stałe zatrudnionych jest pięć osób:
- kierownik ośrodka,
- dwóch pracowników socjalnych,
- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,
- opiekun - socjoterapeuta.

Wszyscy pracownicy ośrodka posiadają odpowiednie wyższe wykształcenie.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania osób samotnych i niepełnosprawnych w środowisku, zatrudnionych jest na umowę-zlecenie pięć opiekunek domowych, które wykonują pomoc usługową.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w Urzędzie Gminy, świadczenia pieniężne wypłacane są w kasie urzędu, banku i na konta świadczeniobiorców (świadczenia rodzinne). GOPS realizuje różnego typu świadczenia w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy, oraz zleconych przez administrację rządową finansowanych z budżetu wojewody.

W ramach zadań zleconych ośrodek pomocy przyznaje i wypłaca takie świadczenia jak:
- zasiłki stałe dla osób nie mających własnych środków utrzymania, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność nie mogą pracować na swoje utrzymanie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

W ramach zadań własnych finansowanych ze środków budżetu gminy udziela się następującej pomocy:
- pomoc w naturze i zasiłki celowe na zakup opału, żywności, leków, niezbędnego ubrania,
- posiłki dla dzieci uczących się w szkołach podstawowych, Gimnazjum,
- zasiłki okresowe dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w razie klęski żywiołowej,
- udzielenie schronienia i sprawienie pogrzebu.

Średnio w przeciągu roku Kierownik GOPS wydaje około 970 decyzji administracyjnych w sprawie różnych świadczeń. Ośrodek pomocy udziela nie tylko wsparcia finansowego poprzez różnego rodzaju zasiłki oraz pomoc w naturze czy w postaci usług opiekuńczych a także udziela pomocy w postaci pracy socjalnej, która w obecnym trudnym czasie nabrała szczególnego znaczenia. Pracownicy socjalni ośrodka pomocy załatwiają swoim klientom różne sprawy urzędowe, zdrowotne a także w miarę posiadanej wiedzy i umiejętności udzielają wszelkiego rodzaju poradnictwa.
Przy GOPS znajduje się Punkt Interwencji Kryzysowej gdzie mogą znaleźć schronienie osoby będące ofiarami przemocy w rodzinie, osoby bezdomne czy osoby poszkodowane wskutek zdarzenia losowego a od bieżącego roku działa świetlica socjoterapeutyczna. Przy ośrodku pomocy działa pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych i grupa wsparcia dla osób które odbyły leczenie odwykowe.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych i ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zajmuję się co miesiąc wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl