Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  o zarządzaniu kryzysowym określa organy właściwe w sprawach  zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań  zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej  będąca  elementem  kierowania  bezpieczeństwem  narodowym,  która  polega  na zapobieganiu  sytuacjom  kryzysowym,  przygotowaniu  do  przejmowania  nad  nimi kontroli  w drodze  zaplanowanych  działań,  reagowaniu  w przypadku  wystąpienia sytuacji  kryzysowych,  usuwaniu  ich  skutków  oraz  odtwarzaniu  zasobów i infrastruktury krytycznej.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Wójt,

Do zadań Wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

1)kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

2)realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

a)realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,

b)opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

3)zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4)wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu  operacyjnego funkcjonowania gmin;

5)zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6)współdziałanie z Szefem współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7)organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

 

Organem pomocniczym Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego powoływany przez Wójta.

 

Gradobicia

Wichury

Śnieżyce

Upały

Pożary

Katastrofy budowlane

Katastrofy drogowe

Skażenia chemiczne

Skażenia promieniotwórcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl