Pragniemy poinformować, iż  w Gminie Zakrzewo realizowany jest projekt pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”.  Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 11.1 Włączanie społeczne na obszarach objętych LSR, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej lub zawodowej w okresie od 01.07.2019 do 31.10.2019 r. oraz 01.03.2020 r. do 30.06.2020 r. na terenie Gminy Zakrzewo (województwo kujawsko-pomorskie). W ramach projektu zostaną osiągnięte kluczowe wskaźniki: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 120; - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna-90; - Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym- 120; Wsparcie jest skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (gmina Zakrzewo) w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

W ramach Projektu zrealizowane zostaną zajęcia sportowo rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Zakrzewo.

 

Projekt zakłada realizację:

  1. Zajęć piłki nożnej dla dzieci i młodzieży
  2. Zumba dla dorosłych i seniorów
  3. Zajęć piłki siatkowej
  4. Treningi tenisa ziemnego
  5. Pikniki integracyjne

 

Dofinansowanie projektu z UE: 47 531,50 zł

Wartość projektu: 50 531,50


  Plakat informacyjny  zawieszenie_dzialania_projektu.pdf

 


Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl