Gmina Zakrzewo złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

     Na podstawie wniosku przyznana została pomoc w wysokości 122 265,00 zł, tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych na realizację operacji pn.: „Budowa ujęcia wody i wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej.”

     22 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Zakrzewo Pan Artur Nenczak, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Karoliny Chabas-Merke, podpisał umowę z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

     W ramach przyznanej pomocy planuje się:

  • wykonanie ujęcia wody w Sędzinie, tj. otworu studziennego do głębokości ok. 50 m wraz z obudową i podłączeniem do hydroforni,
  • wyposażenie stacji uzdatniania wody w Sędzinie w system sterowania i automatyki,
  • budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Ujmie Dużej na potrzeby budynku komunalnego.

 

Gmina Zakrzewo

Realizacja: IDcom.pl