, szukaj na stronie  
  
Informacje o gminie
Historia
Wladze gminy
Jednostki Organizacyjne
Przetargi
Inwestycje
Strona główna arrow Edukacja
Edukacja

 

SYSTEM EDUKACJI

 

      Podstawowym ogniwem systemu edukacji jest szkoła. To właśnie tu rozpoczyna się przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie, daje się podstawy do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności. W latach dziewięćdziesiątych przystąpiono do wprowadzenia gruntownych zmian w polskiej oświacie. Proces ten zapoczątkowany został przekazaniem przez państwo odpowiedzialności za prowadzenie szkół i placówek oświatowych samorządom lokalnym. Obligatoryjnym terminem przejęcia zadań na poziomie  szkół podstawowych stał się dzień 1 stycznia 1996 r.  

      Po trzyletnim okresie funkcjonowania szkół pod opieką samorządu terytorialnego, 1 września 1999 r., przystąpiono do wprowadzenia pierwszego etapu reformy, zgodnie z którym  proces nauczania rozpoczyna się od rocznego przygotowania do szkoły dzieci sześcioletnich. Kolejnym etapem jest sześcioklasowa szkoła podstawowa z wewnętrznym podziałem na dwa cykle dydaktyczne: nauczanie zintegrowane w  klasach  I – III       i  nauczanie blokowe w klasach IV-VI. Uczęszczają do niej uczniowie w wieku 7-12 lat - w okresie rozwoju wyraźnie dziecięcego. Zakończeniem cyklu jest sprawdzian kompetencji. Dalsza droga ucznia to  gimnazjum - nieprofilowana szkoła ogólnokształcąca trwająca 3 lata, przeznaczona dla młodzieży     w wieku 13-16 lat. W tym okresie wprowadzona zostaje edukacja przedmiotowa. Etap ten  kończy egzamin, który m.in. pomaga ukierunkować młodego człowieka do wyboru dalszego kierunku kształcenia. Po wprowadzeniu w życie nowego ustroju szkolnego w Gminie Zakrzewo funkcjonowały:

 

trzy szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi:

 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie

 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława I Łokietka w Siniarzewie

 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie

 

oraz gimnazjum:

- Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

 

Niż  demograficzny wymusił konieczność racjonalizacji organizacji oświaty w Gminie Zakrzewo:

- z dniem 1 września 2012 r. utworzony został Zespół Szkół w Zakrzewie, w skład którego weszła Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie

- z dniem 31 sierpnia 2013 r.  zlikwidowana została Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława I Łokietka        w Siniarzewie.

 

Na bazie zlikwidowanej Szkoły w Siniarzewie utworzona została, przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, niepubliczna szkoła podstawowa z niepublicznym  oddziałem  przedszkolnym. Szkoła ta rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 2013 r. Gmina wydzierżawiła Stowarzyszeniu obiekty szkolne oraz oddała w użyczenie sprzęt i wyposażenie szkoły.

 Obecnie, w ramach założeń polityki oświatowej państwa, kładzie się bardzo duży nacisk na objęcie jak największej ilości dzieci edukacją przedszkolną. Gmina Zakrzewo, biorąc pod uwagę potrzeby Społeczeństwa       w tym zakresie, w ramach Projektu pt. „Uśmiech malucha” (Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), z dniem 1 września 2012 r., utworzyła  dwuoddziałowe Publiczne Przedszkole w Zakrzewie. Po zakończeniu realizacji Projektu, czyli od 1 września 2014 r. Publiczne Przedszkole pn „Uśmiech Malucha”  funkcjonuje nadal w strukturach  Zespołu Szkół  w Zakrzewie.

 

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

Historia

 

      Organizacja obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół przez ostatnie dziesięciolecie ulegała wielokrotnym  zmianom. Do 31 grudnia 1995 funkcjonował  Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zakrzewie, który miał swoją siedzibę przy miejscowej Szkole Podstawowej. Z dniem 1 stycznia 1996 r., czyli z dniem obligatoryjnego przejęcia szkół rzez samorząd gminy, dwóch pracowników administracji szkół zostało zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Pracownicy zostali włączeni w strukturę organizacyjną Urzędu i wykonywali m.in. zadania z zakresu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Jednak uregulowania prawne w zakresie dokonywania operacji finansowych w szkołach nakładały obowiązek wydzielenia księgowości szkół. Realizując ten obowiązek,  a jednocześnie mając na względzie usprawnienie gospodarki finansowo-administracyjnej szkół, z dniem 1 stycznia 2003 r., uchwałą Rady Gminy Zakrzewo, powołana  została jednostka organizacyjna - Zespół Obsługi Szkół. Statut jednostki przewiduje 2 stanowiska pracy (2 etaty): główny księgowy i księgowy, natomiast kierownictwo Zespołu  powierzone zostało  pracownikowi Urzędu Gminy, który prowadzi sprawy oświaty (0,1 etatu). Zespół posiada siedzibę w Urzędzie Gminy w Zakrzewie. Do podstawowych zadań Zespołu należy w szczególności:

- prowadzenie obsługi finansowej oraz księgowej szkół,

- organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz organizowanie i ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu

   i wydatkach z osobowego funduszu płac,

- prace statystyczne oraz sporządzanie wymaganych dokumentów w zakresie zatrudnienia oraz

   osobowego funduszu płac,

- opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie dotyczącym oświaty,

- tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej w szkołach objętych obsługą Zespołu.

  

      Z dniem 1 stycznia 2004 uchwałą Rady Gminy zmieniony został statut Zespołu – upoważniono Kierownika ZOS do realizacji zadań z zakresu dowożenia uczniów, natomiast od 2005 roku Zespół realizuje zadania z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA

 

1. Dożywianie uczniów.

 

      Zadania w tym zakresie realizowane są od wielu lat, chociaż do czerwca 2002 z gorących posiłków mogli korzystać wyłącznie uczniowie szkół w Zakrzewie, natomiast w Sędzinie i Siniarzewie uczniom wydawano kanapki. Od września 2002 roku stworzyliśmy możliwość korzystania z gorących posiłków przez  uczniów wszystkich szkół w Gminie. Posiłki przygotowywane są w kuchni przy Zespole Szkół w Zakrzewie – PSP i przewożone w termosach do PSP w Sędzinie oraz do ZS - Gimnazjum. Wielu uczniów korzysta z bezpłatnych posiłków w ramach Programu “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.” Dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Zakrzewie w trakcie realizacji Projektu „Uśmiech malucha” korzystały z posiłków dostarczanych w ramach cateringu. Z dniem 1 września 2014 r. posiłki dla tych dzieci przygotowuje stołówka szkolna.

 

2. Dowożenie uczniów.

 

      Dowożenie uczniów do szkół realizujemy dwoma wynajętymi autokarami. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowożenia zatrudniamy 2 opiekunki, które sprawują opiekę w czasie wsiadania, wysiadania, przechodzenia przez jezdnię oraz w autobusie.

 

3. Pomoc materialna:

 

· Stypendia szkolne o charakterze socjalnym

     Od stycznia  2005 roku realizujemy zadania w zakresie stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Z tego rodzaju pomocy mogą korzystać uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Zakrzewo, pochodzący z rodzin, których dochód netto na członka rodziny nie przekracza kwoty netto 456,00 zł miesięcznie oraz spełnia minimum jednego z dodatkowych kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna. Wnioski o przyznanie stypendium składane są na dany rok szkolny, natomiast kwoty przyznawane są  dwukrotnie: na okres od września do grudnia danego roku oraz na okres od stycznia do czerwca następnego roku kalendarzowego. Część środków na ten cel otrzymujemy w formie dotacji z budżetu Państwa. Gmina Zakrzewo przeznacza również środki własne na realizację tego zadania.

 

Obniżenie lub zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego:

 

 Opłata ulega obniżeniu o 50% w przypadku:

1)     gdy z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z jednej rodziny (obniżeniu podlega opłata za drugie dziecko);

2)     gdy rodzice  wychowują troje dzieci  pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,

 

Zwalnia się z opłaty w przypadku, gdy:

1) dziecko objęte jest kształceniem specjalnym lub wczesnym wspomaganiem rozwoju;

2) rodzic wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym bez względu na liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola, z zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia;

3) dziecko uczęszcza do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

 NAUCZANIE I WYCHOWANIE

 

1. Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych i egzaminów w Gimnazjum.

      Zewnętrzny system oceniania został wprowadzony w roku 2002. Średnie wyniki naszych uczniów wielokrotnie były wyższe od średnich powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Wg danych opracowanych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy średnie wyniki sprawdzianów i egzaminów uzyskanych przez uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Zakrzewo z okresu 5 lat (2008-2012) uplasowały naszą Gminę na drugim miejscu     w całym województwie Kujawsko-Pomorskim (po Bydgoszczy), a corocznie znajdujemy się w pierwszej dziesiątce szkół uzyskujących najwyższe wyniki w naszym województwie. 

 

2. Dodatkowe godziny nauczania:

      Od roku szkolnego 1999/2000 rozpoczęliśmy sukcesywne wprowadzanie nauczania języka angielskiego        w szkołach podstawowych oraz języka angielskiego i niemieckiego w Gimnazjum. Język niemiecki prowadzimy     w całości ze środków własnych.  Od roku szkolnego 2002/2003 język angielski prowadzony jest już od klas pierwszych we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie. Od 1.09.2012 r. język angielski został wprowadzony do wychowania przedszkolnego.

      W miarę możliwości przydzielamy środki własne na  dodatkowe godziny indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, gimnastyki  korekcyjnej oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. 

 

3. Pedagog szkolny:

 

      W Zespole Szkół w Zakrzewie zatrudniony jest pedagog szkolny, który pomaga rozwiązywać problemy zarówno rodzicom, wychowawcom klas,  a przede wszystkim uczniom.

 

4. Motywowanie i nagradzanie uczniów

· Stypendia Wójta:

      Od 2003 roku, jako pierwsi wśród okolicznych gmin, wprowadziliśmy stypendia Wójta dla wybitnie uzdolnionych uczniów, które każdego roku wręczane są  na uroczystej Sesji Rady Gminy. Rodzicom wręczane są listy gratulacyjne. Stypendia przydzielane są w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.

Warunkiem udzielenia stypendium  jest co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania oraz spełnienie  jednego z poniższych warunków:

1)     uzyskanie  przez ucznia kl. V i VI szkoły podstawowej oraz przez ucznia gimnazjum  wysokiej średniej ocen na koniec danego roku szkolnego – co najmniej 5,2;

2)     wykazywanie przez ucznia szczególnych uzdolnień  w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy potwierdzone uzyskaniem tytułu laureata w konkursie kuratoryjnym z danego przedmiotu, skutkującym zwolnieniem ze sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i uzyskaniem oceny celującej;

3)     uzyskanie przez ucznia  gimnazjum  najwyższej średniej ocen  przez cały okres pobierania nauki w gimnazjum, co wiąże się z nadaniem tytułu „Prymusa Gimnazjum”. 

 

Przy podejmowaniu decyzji o wytypowaniu ucznia do stypendium brane jest również pod uwagę:

1) uzyskanie najwyższego w klasie wyniku sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego;

2) uzyskanie wysokich lokat w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, artystycznych lub indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim;

3) zaangażowanie w życie społeczne szkoły i środowiska,

 

 

5. Udział w programach,  współpraca

– informacje na stronach internetowych szkół i przedszkola. 

Dane kontaktowe poszczególnych placówek:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sędzinie – Dyrektor mgr Marek Kurant
e-mail:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 54 2720371

Zespół Szkół w Zakrzewie -    Dyrektor  mgr inż. Anna Lewandowska
                                                  Wicedyrektor mgr Anna Błachowicz

                                                  Wicedyrektor mgr Grażyna Szymczak


e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www gimzak.neostrada.pl , tel./ fax  54 2720082
e-mail:
Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć l  Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , www.szkolazakrzewo.neostrada.pl, tel./ fax 54 2720175

www.przedszkole-zakrzewo.com.pl ,  tel./fax 54 2720175,  531913187

Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Siniarzewie Dyrektor   mgr  Stella Tomkiewicz,

e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 54 2720013

 

Zespół Obsługi Szkół w Zakrzewie – Kierownik mgr Anna Cerak
e-mail: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel. 54 2720934 

 

 
Biuletyn Informacji Publicznej ... kliknij
kliknij
kliknij
   ugzakrzewoalex@pro.onet.pl statystyka
Wazne: Uzytkowanie serwisu www oznacza zgode na wykorzystywanie plikow "Cookies". Szczegolowe informacje w Polityka plikow "Cookies".