, szukaj na stronie  
  
Informacje o gminie
Historia
Wladze gminy
Jednostki Organizacyjne
Przetargi
Inwestycje
Strona g³ówna arrow Parafia Zakrzewo
Parafia ZakrzewoParafia Zakrzewo – historia i dzieñ dzisiejszy.

      Wie¶ Zakrzewo by³a rodowym gniazdem rodziny Zakrzewskich. Im nale¿y przypisaæ ufundowanie drewnianego ko¶cio³a p. w. Bo¿ego Cia³a, o którym wiemy z dokumentu z 1430 roku, oni te¿ byli kolatorami. Gdy w po³owie XVI w. przeszli na protestantyzm, zlikwidowali parafiê a ko¶ció³ po sprofanowaniu (przeznaczeniu na inny cel) ostatecznie ok. roku 1584 sprzedali do Osiêcin, a miejsce po nim zrównali z ziemi±. Formalnie, wed³ug prawa ko¶cielnego parafia nie zosta³a zniesiona, wierni chodzili do s±siednich parafii.

      Gdy Zakrzewscy powrócili do katolicyzmu, w po³owie XVII w., Jan Zakrzewski wybudowa³ w Zakrzewie  drewnian± kaplicê p. w. Matki Bo¿ej, gdzie niekiedy odprawiano Mszê ¶w. Kolejni w³a¶ciciele Zakrzewa, Soko³owscy, w po³owie XVIII w. powziêli zamiar ufundowania tu klasztoru dla zakonu karmelitów bosych. Obecny ko¶ció³ równie¿ drewniany ufundowali kasztelan brzesko-kujawski Stanis³aw i Anna Soko³owscy w roku 1754 (niektóre publikacje podaj± rok 1745). Zbudowali rów-nie¿ drewniany klasztor, a jako ¼ród³o utrzymania dla zakonników zapisali wie¶ Gêsin i ziemiê w Zakrzewie. Po roku 1818 w zmienionych warunkach pañstwowych i ko¶cielnych my¶lano o reerekcji (ponownym utworzeniu) parafii w Zakrzewie przy klasztorze. Planowano równie¿ przeniesienie do Zakrzewa parafii ze Straszewa, gdzie ¶wi±tynia by³a bardziej zniszczona, ale planów tych nie zrealizowano. Klasztor w Zakrzewie by³ jednym z najmniejszych, a po zabraniu zapisanego przez fundatorów uposa¿enia, bardzo biednym i tylko dziêki pomocy wiernych z ówczesnej diecezji kujawsko-kaliskiej mo¿na by³o w latach 1860 - 1861 wybudowaæ nowy ju¿ murowany klasztor, który by³ konieczny, poniewa¿ drewniany uleg³ zniszczeniu. Jednak¿e w roku 1864 nast±pi³a kasata zakonu i ko¶ció³ w Zakrzewie sta³ siê filialnym dla parafii Straszewo. Ponowna erekcja parafii nast±pi³a dopiero w roku 1924.

       Ko¶ció³ w Zakrzewie jest drewniany, barokowy, na fundamencie murowanym, na zewn±trz oszalowany. Prezbiterium i nawa g³ówna nakryte s± sklepieniem pozornym kolebkowym. Dachy pokryte blach± miedzian±. O³tarz g³ówny pó¼nobarokowy z 1745 roku, a w nim obrazy: Matki Boskiej Czêstochowskiej , ¶w. Anny Samotrzeæ (to znaczy z Jezusem i ¶w. El¿biet±)  i ¶w. Stanis³awa biskupa i mêczennika. O³tarze boczne: w prezbiterium barokowy z XVII w., a w nawach bocznych rokokowe, po lewej stronie z rze¼bami ¶wiêtych: Joachima i Anny, obrazem N.M.P. Niepokalanie Poczêtej w sukience metalowej, a po prawej rze¼by Melchizedeka i ¶w. Teresy z Awila i obraz ¶w. Józefa z Dzieci±tkiem a na zasuwie ¶w. Antoniego z Dzieci±tkiem. Ambona z XVIII w. z namalowanymi postaciami ewangelistów i figur± ¶w. Micha³a Archanio³a. Poza tym w ko¶ciele znajduj± siê obrazy Matki Bo¿ej i Chrystusa Ubiczowanego oraz Ukrzy¿owanego, Stacje Drogi Krzy¿owej pó¼nobarokowe wszystko z XVIII w. Portrety trumienne zapewne fundatorów ko¶cio³a: Stanis³awa i Anny Soko³owskich z ich rodowymi herbami. Ponadto monstrancja regencyjna. Plebania, dawny klasztor karmelitów bosych, ju¿ wy¿ej wspomniana, parokrotnie zosta³a przebudowana.

      To s± pami±tki przesz³o¶ci, a jednocze¶nie ¶wiadectwa wiary i kunsztu, ducha i umiejêtno¶ci. To wszystko s³u¿y dzisiejszej wspólnocie parafialnej, do troski materialnej i rozwoju duchowego. Dlatego, mimo ¿e wspólnota parafialna w Zakrzewie jest niewielka, nieustannie podejmowa³a i podejmuje wiele wysi³ków i starañ, aby naprawiaæ, konserwowaæ i odnawiaæ ko¶ció³ i jego wyposa¿enie. Nie mo¿na tu nie wspomnieæ  Ksiêdza Jana Koska, który pocz±wszy od lat 60-tych ubieg³ego stulecia, a nie by³y to czasy ³atwe, przeprowadzi³ wiele powa¿nych prac. W latach 1966 - 1977 zosta³y odnowione o³tarze i polichromia przez Józefa Flika z Torunia. Ko¶ció³ zosta³ na nowo oszalowany i w roku 1981 pokryty blach± miedzian±. W ostatnich latach ufundowano nowe dzwony, wybrukowano plac przyko¶cielny, przeprowadzono konserwacjê Stacji Drogi Krzy¿owej, otynkowano budynek plebanii.


W ¿yciu duchowym potrzeba ci±g³ej nowo¶ci, która umacnia siê ¶wiadectwem tych, którzy byli przed nami, a w Zakrzewie atmosfer± karmelitañskiego ducha i piêknem zabytkowej ¶wi±tyni.
Ks. Pawe³ Kacprzak

 
Biuletyn Informacji Publicznej ... kliknij
kliknij
kliknij
   ugzakrzewoalex@pro.onet.pl statystyka
Wazne: Uzytkowanie serwisu www oznacza zgode na wykorzystywanie plikow "Cookies". Szczegolowe informacje w Polityka plikow "Cookies".